ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2566

ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2566

FilePlan_09032566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านร่องหาด (สายข้างบ้านนายส่ง เชียงพรม) ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลดทรอนิกส์ (e-bidding)

mu12-09-12-2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านก้าวนคร (สายบ้านนางบัวนิล ต่อสู้) ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

mu11-08-12-2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านไชยสถาน (สายบ้านนายสวัสดิ์ ไชยมงคล) ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

mu10-08-12-2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านห้วยข้าวก่ำ(สายบ้านนางหทัยภรณ์ อุดก่ำ) ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

mu4-01-12-2565