ประวัติความเป็นมา

      เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ เดิมเป็นสุขาภิบาลห้วยข้าวก่ำ กิ่งอำเภอเชียงคำ จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2508 มีดวงตราเครื่องหมายเป็นรูปช้างชูรวงข้าว มีความหมายว่าช้างหมายถึงจังหวัดเชียงราย รวงข้าวหมายถึงบ้านห้วยข้าวก่ำ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2520 ได้มีการประกาศจัดตั้งจังหวัดพะเยา จึงได้เป็นสุขาภิบาลห้วยข้าวก่ำ จังหวัดพะเยาและได้รับประกาศกระทรวงมหาดไทยให้เป็นสุขาภิบาลที่มีฐานะการคลังเพียงพอที่จะบริหารงานประจำเองได้ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2536 ต่อมาได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับฏีกา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542
      เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ เป็นเทศบาลที่ตั้งอยู่ในอำเภอจุน จังหวัดพะเยา เป็นเขตเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดของอำเภอจุน เป็นศูนย์กลางการค้า เศรษฐกิจ และการบริหารงานราชการภายในอำเภอ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอจุน เป็นที่ตั้งของวัดห้วยข้าวก่ำ และโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ คือวัดและโรงเรียนจุนวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอำเภอ และเป็นตำบลที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน จัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น ให้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งยั่งยืน มีความสะดวกในการสัญจร รวมถึงประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ รวมถึงมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและยั่งยืน