สภาเทศบาล


นายปรัญชัย  อินปัญญา
ประธานสภาเทศบาล

นายรินทร์  มีแรง
รองประธานสภาเทศบาล

นายพิเชษฐ์  โนศรี
เลขานุการสภาเทศบาล

นางทองใส  ศรีแก้ว

สภาเทศบาล

 


นางแววดาว  ชลยุทธ
สภาเทศบาล

นางสาวชูชีพ  วาวงศ์มูล

สภาเทศบาล

นายณัฐวุฒิ  อ่อนหวาน
สภาเทศบาล

นายเดชา  ประชามิ่ง

สภาเทศบาล

นายพิเชษฐ์  วุฒิพรหม
สภาเทศบาล

นายสิริพงศ์  สารทอง

สภาเทศบาล

นายสุธี  เวียงลอ
สภาเทศบาล

นายอัครเดช  คันทะวี
สภาเทศบาล

 


นายเอนก พิมลพันธ์

สภาเทศบาล