หัวหน้าส่วนราชการ

นายพิเชษฐ์ โนศรี ปลัดเทศบาล

นายพิเชษฐ์  โนศรี
ปลัดเทศบาลห้วยข้าวก่ำ
โทรศัพท์ 0657191459
อีเมล์ saraban_05560201@dla.go.th

นายวุฒิชัย  ไข่แก้ว
รองปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 0857175303
อีเมล์ wutichai5303@gmail.com

นางสาวลัดดา  วงค์กันทะ
หัวหน้าปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 0813868734
อีเมล์ ladda.angel64@gmail.com

นางสาวสุธิดาพร  สุขยิ่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ 0818841880
อีเมล์ nai_nan7227@hotmail.com

นายประหยัด  อ้อยกาม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 0817649518
อีเมล์ saraban_5560201@dla.go.th

นายสุภวิช นิรมลพานิช
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ 0612966095
อีเมล์ hkk.edu@gmail.com

นายเฉลิมพล  เอกพุทรา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0947045635
อีเมล์ Shitiput.aek@gmail.com