กองช่าง


นายประหยัด  อ้อยกาม
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายอรรถพล  ปัญญากุลารักษ์
นายช่างโยธาอาวุโส

นายคมกริช  พิชัย
ลูกจ้างประจำ

นางสาวนิตยา  ไชยจำเริญ
พนักงานจ้างภารกิจ

นายรุ่งรัตน์  ละอองเอี่ยม
พนักงานจ้างภารกิจ

นายทิวา  จันทร์กลาง
พนักงานจ้างภารกิจ
 

นายปรีดา  ไชยมงคล
พนักงานจ้างทั่วไป

นายชัยรัตน์  คำบุญเรือง
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสมคิด  เผ่าทะชัย
พนักงานจ้างทั่วไป

นายฉัตรชัย  จันกลาง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายภาณุวัฒน์  กรอบทอง
พนักงานจ้างทั่วไป

นายอนันต์  สุทธิแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป