สำนักปลัดเทศบาล


นางสาวลัดดา  วงค์กันทะ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายพงศธร  ข่ายสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายศักย์ศรณ์  ธนะจักร์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ว่าที่ร้อยตรีจารุวิทย์  กล้าหาญ
นักจัดการงานทะเบียน
และบัตร

นางพรรณี  อินทรโชติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายธีระพงษ์  ไชยยศ
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวสุนันทา  จิตรละมัย
นักพัฒนาชุมชน

นายวันชัย  ทายะบุตร
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวมณฑา  ใบยา
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวภูริชญา   กันทะเนตร
นิติกร

นางสาวสุทธิศา  สามประเสริฐ
ลูกจ้างประจำ

นายถนัด  หมื่นมงคล
ลูกจ้างประจำ

นายสนั่น  ขันอุดทา
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวรัชชานันท์  พลาษี
พนักงานจ้างภารกิจ

นางสาววัชรภรณ์  ศรีธาราธิคุณ
ลูกจ้างประจำ

นายสุริยา  สุขมั่น
พนักงานจ้างทั่วไป

นายอรรถพล  เวชศุภกุล
พนักงานจ้างทั่วไป

นายภานุพงศ์  ยะกันทะ
พนักงานจ้างทั่วไป

นางจีนดา  ไชยมงคล
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางดวงรัตน์  สมฤทธิ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายนพรัตน์  แปงกันทะ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายกฤษฎา  ราหุรักษ์
พนักงานจ้างทั่วไป

นายอนุวัฒน์  อนุมา
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวจริยา  ใจปา
พนักงานจ้างภารกิจ

นายวีรยุทธ  จินดา
พนักงานจ้างทั่วไป