รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

งานพัฒนารายได้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ ประจำปีภาษี 2565 และลูกหนี้ภาษีค้างชำระทุกประเภท ดังนี้

ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการและการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน พ.ศ.2566

ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 และ 12 เดือน พ.ศ. 2565

ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน พ.ศ.2565

ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน พ.ศ.2565

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญชวนหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุนพลภาพในพื้นที่