ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน

ขอเชิญร่วม ตอบแบบสำรวจ “การคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย”

ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง ห้วยข้าวก่ำ ประจำปี 2566ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ

งานประเพณีลอยกระทง ห้วยข้าวก่ำ ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ สวนสาธารณะกู่ผางลาง หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เชิญร่วมกันอนุรักษ์ และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

งานพัฒนารายได้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ ประจำปีภาษี 2565 และลูกหนี้ภาษีค้างชำระทุกประเภท ดังนี้