กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายเฉลิมพล เอกพุทธา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

นางกานต์นรี  ไชยมงคล
หัวหน้าฝ่ายบริการงานสาธารณสุข

นางทิพย์รวี  สมบัติปัญญ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นายสุเทพ  ไชยมงคล
ลูกจ้างประจำ

นางสาวธิดารัตน์  ปัญโญใหญ่
เจ้าพนักงานธุรการ

นายสนอง  สายเนตร
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายอนุชิต  รักชาติ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวจิราภรณ์  เจนใจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

 


นายอภิสิทธิ์  ไชยมงคล
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายศรราม  สุริยวงศ์
พนักงานจ้างทั่วไป

นายปิยะทัศน์  พักนา
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายบุญฤทธิ์  คำบุญเรือง
พนักงานทั่วไป

นายนฤเดช ชัยสาร
พนักงานจ้างทั่วไป

นางระเบียบ  จันกลาง
พนักงานจ้างทั่วไป

นายอารยา  อิมี
พนักงานจ้างทั่วไป