กองการศึกษา


นายสุภวิช  นิรมลพานิช
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา

 


นางสาวประกายทิพย์  ราหูรักษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางปราณี  เชือกทอง
ครู คศ.2

นางนิศาชล  ไชยวัง
ครู คศ.2

นายสุเทพ  จันอุดทา
เจ้าพนักงานธุรการ

นางเนตรนภา  ไชยมงคล
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางปราณี  เจนใจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวสิริรัตน์  จันแก้ว
พนักงานจ้างตามภารกิจ


นางสุดตา  แสนหอม
พนักงานจ้างตามภารกิจ