เขตพื้นที่บริการ

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 12 หมู่บ้าน
ประกอบด้วย
หมู่ 1 บ้านห้วยข้าวก่ำใต้
หมู่ 2 บ้านทุ่ง
หมู่ 3 บ้านสันป่าก้าว
หมู่ 4 บ้านห้วยข้าวก่ำเหนือ
หมู่ 5 บ้านบัวสถาน
หมู่ 6 บ้านห้วยหลวง
หมู่ 7 บ้านไชยสถาน
หมู่ 8 บ้านกิ่วแก้ว
หมู่ 9 บ้านร่องหาด
หมู่ 10 บ้านทุ่งใหม่พัฒนา
หมู่ 11 บ้านห้วยแก้วพัฒนา
หมู่ 12 บ้านก้าวนคร