กองคลัง


นางสาวสุทธิดาพร สุขยิ่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นางวิลัยพร  เดือนดาว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางอัญชลี  วงศ์ใหญ่
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

 


นางเจียงจิตร์  นามสาร
นักวิชาการพัสดุ

นางสาววรรณวิไล  หน่อคำ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวสุพรรณี  เตชะแก้ว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ

นายอภิสิทธิ์  หมื่นโฮ้ง
ลูกจ้างประจำ

นายอนพัช  มั่งมูล
นักวิชาการการคลัง

นายเมืองชล  เวียงลอ
พนักงานจ้างภารกิจ

นายมนัส  ไชยมงคล
ลูกจ้างประจำ

นายเกรียงศักดิ์  แสนอ้าย
พนักงานจ้างภารกิจ

นางสาวศศิธร  แสนอ้าย
พนักงานจ้างภารกิจ

นางสาวสุภาวรรณ  เผ่าป้อ
พนักงานจ้างทั่วไป