คณะผู้บริหาร

 


นายกมล  สุวรรณมาศ
นายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ 0811115008
อีเมล์ saraban_05560201@dla.go.th

 


นายศุภชัย  ไชยมงคล
รองนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ 0869120276
อีเมล์ saraban_05560201@dla.go.th


นายสมศักดิ์  ไชยมงคล
รองนายกเทศมนตรี
                              โทรศัพท์ 0935961331                                
 อีเมล์ saraban_05560201@dla.go.th
 


นายพิชิตพล  ไชยจำเริญ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ 0899566380
อีเมล์ saraban_05560201@dla.go.th


นางจันทร์  สมบุญจันทร์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ 0899971245
อีเมล์ saraban_05560201@dla.go.th