ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ

ให้ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 25 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

1-1