รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

งานพัฒนารายได้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ ประจำปีภาษี 2565 และลูกหนี้ภาษีค้างชำระทุกประเภท ดังนี้