ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร

ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ