การจัดการความรู้ในองค์กร Knowledge Management (KM)

คู่มือการใช้เครื่องชี้วัด สำหรับการประเมินผล การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น