การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2565) (ช่วงที่ 1)