ประกาศเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ