ประกาศเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ

เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม / ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ของเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ