โครงการส่งเสริมศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของประชาชน (การส่งเสริมอาชีพของประชาชน) ประจำปีงบประมาณ 2566

กิจกรรม การฝึกอบรมการประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ประดิษฐ์